INSTRUKS FOR BRØNNØYA VELS KONTROLL- OG VALGKOMITE 

1. Formål

Formålet med kontroll- og valgkomiteen (KVK) er å påse at Brønnøya Vels (BV) virksomhet skjer i samsvar med lov, vedtekter, fastsatte retningslinjer og generalforsamlingens vedtak, samt å fremsette forslag til valg av nye styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen.

2. Valg

KVK skal ha tre medlemmer og ett varamedlem, som velges av BV's generalforsamling for to år av gangen. Lederen velges av og blant medlemmene.

3. Møter

KVK holder møte når minst ett komitemedlem finner dette ønskelig eller nødvendig, dog minst en gang pr. år i forbindelse med ordinær generalforsamling. KVK skal også tre i funksjon ved ekstraordinær generalforsamling.

Minst to uker før KVK's møter sender BV's forretningsfører innkalling samt nødvendige sakspapirer. Kopi av innkallingen sendes varamedlemmet og styrets leder.

KVK treffer sine vedtak i møter og fører referat fra møtene. Disse referater oversendes BV's styre til behandling og eventuelle kommentarer.

KVK's leder er møteleder. Sekretær utpekes blant KVK's medlemmer.

KVK er ikke beslutningsdyktig uten at minst to representanter er tilstede.

Vedtak treffes ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

BV's forretningsfører sørger for nødvendig saksutredning og annen tilrettelegging.

4. Oppgaver

KVK's medlemmer skal løpende få tilsendt styreprotokoller og styrets korrespondanse, med sikte på å vurdere om det er konkrete forhold KVK bør ta opp. KVK skal også vurdere eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap. Senest seks uker før ordinær generalforsamling skal styret sørge for at alle dokumenter som skal behandles blir oversendt til komiteens medlemmer og varamedlem.

Senest tre uker før generalforsamlingen skal KVK avlegge rapport, som skal vedlegges innkallelsen til generalforsamlingen, om hvorvidt BV's årsberetning bør godkjennes og årsregnskap vedtas. KVK skal avlegge rapport for generalforsamlingen om hvorvidt BV's årsberetning bør godkjennes og årsregnskap vedtas.

I samråd med revisor skal KVK vurdere om BV har betryggende styringssystemer og interne kontrollrutiner som setter styret og forretningsfører i stand til å føre kontroll med virksomheten, ha regnskapsmessig oversikt og følge opp sine beslutninger.

KVK skal godkjenne alle fullmakter som fremlegges til generalforsamling før første avstemning.

5. lnnhenting av opplysninger

KVK kan, uavhengig av regler om taushetsplikt, kreve nødvendige opplysninger fra BV's organer. 

6. Taushetsplikt

KVK's medlemmer og andre møtedeltagere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i KVK's møter.

Generalforsamlingen kan likevel med alminnelig flertall be en representant for KVK gjøre rede for eventuelle bemerkninger KVK har hatt overfor styret.

7. lkrafttreden

Denne instruks gjelder etter Brønnøya Vels generalforsamling 07.03.2011 og kan bare endres ved senere generalforsamIingsvedtak.