Programerklæring

Vedtatt av generalforsamlingen 07.08.1987

 1.  HOVEDMÅLSETTINGER:
  - Bilfritt miljø opprettholdes.  
  - Brønnøyas særpreg bevares.
  - Eiendommene brukes og bebygges.
 2.  Arbeidet med grunnlagsmaterialet for en fremtidig reguleringsplan skjer trinnvis og med best mulig dokumentasjon.
 3.  Bilparkering for Brønnøya opprettholdes og videreutvikles på Nesøya.
 4.  Trygg helårlig personadkomst videreutvikles.
 5.  Eksisterende veinett opprettholdes og utbedres.
 6.  Motorisert trafikk på veinettet tillates ikke. Dispensasjon kan gis for tungtrafikk med traktor.
 7.  En fremtidig reguleringsplan bør gi plass for både helårs- og fritidsbebyggelse.
 8.  Bebyggelsen skal være frittliggende boenheter på en tomteregulering som tilsvarer  dagens tomtestruktur, og som bevarer øyas særpreg i utbyggingsform.
 9.  Eksisterende fellesarealer skal søkes opprettholdes i sin nåværende form.
 10.  Omfang og sikring av verneverdige områder vurderes og innpasses i en fremtidig plan.

© Copyright 2024 Brønnøya Vel
Brønnøya Vel, Velhusveien 9, 1397 NESØYA
Org.nr. 991 983 031
epost: admin@bronnoya.no

Site created by: M-Konsult