VEDTEKTER FOR BRØNNØYA VEL 

Ajourført pr. 12.03.18. 


§ 1

VEDTEKTER FOR BRØNNØYA VEL 

 1. 1. Brønnøya Vel ble stiftet den 7.oktober 1930. 

  2. Ved beslutning på generalforsamling den 3. august 1944 ble vellet delt i Vestre Brønnøya Vel og Østre Brønnøya Vel. 

  3. På ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 1963 ble det besluttet å slå vellene sammen igjen til Brønnøya Vel.

  4. Vellet består av alle private grunneiere og seksjonseiere på Brønnøya med tilliggende øyer. Samtlige private grunneiere plikter å være medlem i vellet. Det gamle vellets rettigheter og plikter går over til det nye vellet. 
 2. 5. Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesse i den utstrekning generalforsamlingen og styret bestemmer, og vellets økonomi tillater. 

  6. Innenfor rammen av utparselleringsbestemmelsene for Brønnøya, kan generalforsamlingen fastsette ordensregler for øya. 
 3. 7. Ethvert medlem av vellet plikter å respektere de gjeldende vedtekter og motta valg som tillitsvalgt. Som tillitsvalgt kan også velges et medlems ektefelle/samboer, myndige barn eller svigerbarn. 

  8. En parselleier regnes som medlem av vellet fra det tidspunkt parsellen overtas, uansett om den er bebygget.

  9. Den årlige kontingent som gjelder for regnskapsåret, fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten skal betales av hvert medlem innen 1. mai. Styret kan foreslå for generalforsamlingen å dele kontingentbeløpet for det aktuelle år i to like store deler med første forfall 1. mai og siste forfall 1. november. Ved for sen innbetaling gjelder vanlige regler for purregebyr og forsinkelsesrente. Hvis det foreligger flere enn to forslag om kontingentens størrelse, stemmes det først over det høyeste forslag mot samtlige lavere forslag. Får ikke det høyeste forslag flertall, stemmes det på nytt med det nest høyeste mot de lavere inntil det oppnås flertall. 

  10. Eier av flere parseller som støter til hverandre og er ubebygget, eller bebygget bare et bolighus, betaler en kontingent. Eier av flere parseller som er skilt fra hverandre ved regulert vei, betaler en kontingent for hver atskilt parsell. Dersom eiendommen er seksjonert (tinglyst), skal det svares kontingent for hver enkelt seksjon. Eier av flere parseller som er skilt fra hverandre ved regulert vei, betaler en kontingent for hver atskilt parsell. Eier av parseller som hver for seg er bebygget med bolighus, svarer kontingent for hver bebygget parsell. Gårdsbruket svarer en kontingent.
  Kontingenten differensieres slik at medlemmer med ubebygd eiendom betaler halv kontingent.
 4. 11. Styret må rette seg etter vedtak fra generalforsamlingen, som er vellets høyeste myndighet. Vellet ledes av et styre på fem medlemmer: styreleder og fire medlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Lederen velges direkte av generalforsamlingen, styret for øvrig konstituerer seg selv.
 5. Alle velges for 2 år om gangen, men således at leder og ett styremedlem velges det ene året og tre styremedlemmer det neste.
 6. Som tillitsvalgt kan også velges et medlems ektefelle/samboer, myndige barn eller svigerbarn.
 7. Ved styremedlemmers avgang i funksjonstiden, rykker varamedlemmer opp til styremedlem i den rekkefølge de er valgt frem til det tidspunkt generalforsamlingen kan velge nytt styremedlem.  

 1. Generalforsamlingen velger for 2 år revisor med varamedlem samt kontroll- og valgkomite med 3 medlemmer og et varamedlem. 
  Ved personvalg foretas alminnelig avstemning mellom samtlige foreslåtte kandidater til hvert enkelt verv. Får ingen kandidat alminnelig flertall gjentas avstemningen mellom de to kandidater som fikk flest stemmer ved første avstemning.
  Kontroll- og valgkomiteen skal hvert år gjennomgå styreprotokollene og styrets korrespondanse og avlegge rapport for generalforsamlingen.
  Komiteen skal på den ordinære generalforsamlingen fremsette forslag til valg av nye styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen. Instruks for kontroll- og valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. 
  Kontroll- og valgkomiteen skal også tre i funksjon ved ekstraordinær generalforsamling.  
 2. Ingen tillitsvalgt er pliktig til å fungere i mer enn 2 år, men kan etter 6 år ikke nekte å motta nytt valg.  
 3. Styret kan ansette forretningsfører og skal da fastsette skriftlig instruks samt lønn for denne. For forretningsføreren gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. 
 4. For gyldig styrebeslutning kreves at minst 4 styremedlemmer er til stede, og at minst 3 stemmer er for forslaget.
  Varamedlemmer har stemmerett kun når de møter som erstatning for et regulært styremedlem. Varamedlemmer har ellers møte- og uttalerett på styremøtene.  
 5. Styret skal føre protokoll over sine og generalforsamlingens forhandlinger. Vellet forpliktes utad av styreleder sammen med 1 styremedlem. 
 6. Ved generalforsamlingens start velges referent, 2 medlemmer som stemmekontrollører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.  

§ 5

 1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 16. februar - 15. mars etter berammelse fra styret.
  Tidspunktet for generalforsamlingen kunngjøres minimum 4 uker før møtedato.
  Frist for innsendelse av forslag/saker som medlemmer ønsker behandlet er 1. januar. Innkallelse med dagsorden og sakspapirer skal være sendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.  
 2. Eventuell ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret når det finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer forlanger det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 7 dagers frist, og skal inneholde dagsorden. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer forlanger det. 
 3. Det skal hvert år holdes et medlemsmøte i tidsrommet 1. juli - 15. august.
  Innkallelse med saksliste bekjentgjøres minst 4 uker i forveien, og skal sendes med saksdokumenter til hvert enkelt medlem. 

§ 6

 1. På den ordinære generalforsamling behandles:
  -    Årsberetning 
  -    Regnskap, revidert pr. 31.desember 
  -    Budsjettforslag
  -    Valg 
  -    Innkomne forslag 
  Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være innkommet skriftlig til styret innen 31. desember  

§7

 1. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. betalt kontingent. Kun den som har betalt kontingent for det løpende år har stemmerett. Et medlem kan avgi stemme ved ektefelle/samboer, myndige barn eller svigerbarn eller ved skriftlig fullmakt til annet medlem av vellet. 
 2. På generalforsamlingen kan ikke medlemmer avgi stemme for mer enn tre fullmakter utenom egen stemme.
 3. Alle fullmakter skal godkjennes av kontroll- og valgkomiteen før første avstemning.
  (Eventuelt av egen, valgt komite av forsamlingen hvis kontroll- og valgkomiteen er svakt representert). Etter dette godkjennes ikke nye fullmakter.
  Medlemmer som av ulike årsaker forlater generalforsamlingen før møtets slutt, kan ikke overlate sine stemmesedler til andre, men skal levere stemmesedlene tilbake til kontroll- og valgkomiteen. 

§ 8

 1. Beslutninger på generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall.
  Vedtektsendringer kan bare vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte, inklusive fullmakter. Det samme gjelder salg, avståelse eller makeskifte av vellets eiendommer og rettigheter.
  Representerer dette flertall ikke minst halvparten av vellets medlemmer, må beslutningen gjentas på en senere generalforsamling og blir da å anse som vedtatt hvis den oppnår 2/3 flertall blant de fremmøtte, inklusive fullmakter. 

§ 9

 1. Styret representerer vellet som grunneier og administrerer de anlegg som vellet eier eller har oppsyn med.   
 2. Styret kan ikke selge vellets eiendommer eller avgi noen rettigheter vedrørende eiendommer uten generalforsamlingens samtykke.